Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 44 personel alacak!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 44 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 44 personel alacak!

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 46 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.(Muaf, Tecilli veya Askerliğini yapmış olmak)

4) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

6) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

7) 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 50 (Elli) Puan Almış Olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

10) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler sözleşme imzalamaya hak kazansalar dahi sözleşme imzalanmayacaktır.

11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

12) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacaktır.

13) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir.

14) Sadece bir kadroya başvurulacaktır. Birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

15) İdare ihtiyaca bağlı olarak tüm yerleşke ve hizmet binalarında kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular; ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Not:Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresinden temin edilecektir. Bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak pdf formatında taratılıp tekrar sisteme yüklenecektir.)

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (önlü-arkalı net ve okunur olmalıdır.)

3- Diploma (önlü-arkalı fotokopisi) veya Barkodlu Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

4- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)

5- Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi

6- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)

7- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.

8- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde sadece e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

9- Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2022 KPSS puan sıralamasına, puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on) iş günü içerisinde https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Sertifika İstenen Pozisyonlar İçin İlan Tarihinden Sonra Alınan Sertifikalar Kabul Edilmeyecektir.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://www.istiklal.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Sözleşme imzalamaya kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

5773/1-1

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER