KSÜ 157 Sözleşmeli Personel Alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 157 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 21 haziran 2023

KSÜ 157 Sözleşmeli Personel Alacak!

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nıın 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.197 8 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince 2022 KPSS (B) grubu ve E-KPSSP1, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamak.

3- Kamu haklarmdan mahrum bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da alfa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar vc casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak..

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurlun Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kuruntunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına ayın unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir) 9-Adaylarm 2022 E-KPSSP1, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak .

10-IIerhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastahkvc benzeri engelleri bulunmamak

13- Güvenlik Görevlileri için; İlan tarihi itibariyle Geçerlilik süresi dolmamış Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belirtilen boy ve kilo şartını sağlamış olmak.

14- İlanın nitelikler kısmında belirtilen (boy kilo, deneyim ve sertifika şartı istenmişse belgelendirmek, yaş şartı istenmişse sağlamak), 15- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvurulan iptal edilecektir.

1- 16- Eğitim Sertifikalarının ilan tarihinden önce alınması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir. 17- Adayların Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vc benzeri engelleri bulunmaması gerekmekte olup, Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Heyet Raporu, Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı, Personel vc Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen vc Her Bir Kadro İçin Beli ililen Brüt Ücrete; Ocak 2023 Zammı Eklenmiştir. Bıı Ücretlere Temmuz 2023 Zamları Yansıtılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazele'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru lörınu ve islenilen diğer belgelerle birlikle. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

2- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- Mezuniyet belgesi fotokopisi, (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- 2022 E-KPSSP1, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7-1 adet vesikalık fotoğraf.

8- Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin - İstenmişse): İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü

9- Sertifika (İstenmişse): Sertifikanın ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.

10- Boy ve Kilo durumunu gösterir Resini Sağlık Kuruntundan alınmış Doktor imzalı güncel belgenin (İstenmişse) ibraz edilmesi zorunludur.

11- Sürücü belgesi (İstenmişse)

12- MEB onaylı Ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi (İstenmişse)

13- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2022 KI'SS (B) grubu E-KPSSP1, KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türü sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre atanmaya hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.ksu.edu.ti' adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup. Arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikle tazmin edilecektir. Ayncabu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru Şekli

Başvuru Adresi

İLETİŞİM

: Şahsen

: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kapmusü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş

: Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197

5776/1-1

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER